بوئینگ 737

بوئینگ 737 در سال 1964 بوئینگ  در حال تولید هواپیمای موفق بوئینگ 727 بود که باب جدید در هواپیما های  تجاری  باز کرد ولی بسیاری از خطوط هوایی امریکا و … ادامه مطلب