حل معمای ۸۴۰ ساله یک ابرنواختر باستانی

در قرن دوازدهم ستاره شناسان چینی و ژاپنی نور جدیدی به روشنی زحل در آسمان یافتند و آن را ابرنواختر تشخیص دادند و محل قرارگیری آن را به صورت تقریبی … ادامه مطلب