مقارنه مشتری و کیوان پس از ۸۰۰ سال

    سیارات اغب در مدار خود روی یک خط قرار می گیرند اما جفت شدن امسال کیوان و مشتری استثنایی تر است مشتری و کیوان، دو غول منظومه شمسی، … ادامه مطلب