دین ایرانیان در زمان اشکانیان

مطلب زیر از کتاب تاریخ ایران باستان بخش ۴ ص۶۳ و ص۶۴ نوشته امیرحسین خنجی آورده ام. آذربایجان آذری آزادی دین آزادی دینی ارمنستان اشکانیان امیرحسین خنجی ایران ایران باستان … ادامه مطلب