درباره ما

فنسالار به معنی به کاربستن علم و تکنولوژی نیز هست.

منظور از فنسالار بُعد علم و تکنولوژی این کلمه است است و این سایت هیچگونه فعالیت سیاسی ندارد.